Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Registraties en lidmaatschappen beroepsverenigingen

Onderstaande registraties geven u de zekerheid dat u met een gekwalificeerde praktijk te maken hebt.
Praktijk voor leer- en gedragsadviezen B.V. voldoet aan de wettelijk vereiste registraties ten aanzien van de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) evenals aan die van de relevante beroepsverenigingen. De praktijk is door het Ministerie van VWS als zelfstandig behandelcentrum erkend als Instelling voor Medisch Specialistische Zorg en dient daartoe aan een groot aantal extra kwaliteitseisen te voldoen.

AGB-instellingscode: 22-220610. KvK-nr. 32060060.

Onze praktijk is bevoegd Jeugd GGZ te bieden en wordt regelmatig op kwaliteit beoordeeld mede omdat de praktijk officieel erkend is als opleidingsplaats voor gz-psychologen en psychotherapeuten.

De medewerkers van deze praktijk hebben de volgende registraties of werken onder supervisie aan hun registratie:

 • klinisch psycholoog;
 • gz-psycholoog;
 • psycholoog NIP;
 • psycholoog kinderen & jeugd specialist NIP;
 • orthopedagoog generalist NVO;
 • psychotherapeut;
 • kinder en jeugdpsychiater;
 • gedragstherapeut VGCt.

en zijn lid van de volgende (beroeps)verenigingen:

 • Balans, Landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen;
 • NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen;
 • NVA, Nederlands Vereniging voor Autisme;
 • NVP, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie;
 • LVVP, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten;
 • NVvP, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie;
 • NVVS, Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten;
 • OMS, Orde van Medisch Specialisten;
 • O&A, Vereniging ter bevordering van ortho-agogische activiteiten; 
 • VGCt, Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie;
 • VKJP, Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie.

Klachtenregeling
Alhoewel kwaliteit bij ons centraal staat, kan er altijd wel eens iets mis gaan. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over een van onze medewerkers of onze praktijk, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Wij stellen het op prijs de kans te krijgen de klacht intern te onderzoeken en zo mogelijk met een oplossing te komen.
Mocht dit voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl

Privacystatement
Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32060060, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk voor leer- en gedragsadviezen met informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG beschermt uw privacy en verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken om op een goede manier met deze informatie om te gaan. Naast deze algemene privacy-verordening zijn er aparte regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBo)

 1.     Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorien natuurlijke personen van wie Praktijk voor leer- en gedragsadviezen persoonsgegevens verwerkt:
a.      (potentiele) patienten;
b.      bezoekers aan de praktijk van Praktijk voor leer- en gedragsadviezen;
c.      bezoekers van de website van Praktijk voor leer- en gedragsadviezen;
d.      deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk voor leer- en gedragsadviezen;
e.      sollicitanten;
f.       alle overige personen die met Praktijk voor leer- en gedragsadviezen contact opnemen of van wie Praktijk voor leer- en gedragsadviezen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 2.     Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk voor leer- en gedragsadviezen verwerkt persoonsgegevens die:
a.      een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, ROM-vragenlijsten of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b.      met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c.      tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk voor leer- en gedragsadviezen zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken paginas en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d.      met toestemming van de betrokkene kunnen tijdens sessies video-opnames worden gemaakt t.b.v. behandeldoeleinden, e-health, interne kwaliteitsbewaking en opleidingsdoeleinden.

 3.     Doeleinden verwerking

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a.      het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b.      het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c.      het verbeteren van de praktijkwebsite: www.leerengedragsadviezen.nl;
d.      het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e.      het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4.     Rechtsgrond

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:
a.   toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking;
b.   uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de gemeente, zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c.   een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d.   een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 5.         Verwerkers

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk voor leer- en gedragsadviezen persoonsgegevens verwerken. Praktijk voor leer- en gedragsadviezen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 6.         Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk voor leer- en gedragsadviezen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciele doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 7.         Doorgifte buiten de EER

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk voor leer- en gedragsadviezen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 8.         Bewaren van gegevens

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk voor leer- en gedragsadviezen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a.      medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b.      (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c.      gegevens van medewerkers en zzp-ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d.      gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e.      bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 9.         Wijzigingen privacystatement

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk voor leer- en gedragsadviezen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10.      Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk voor leer- en gedragsadviezen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk voor leer- en gedragsadviezen door een e-mailbericht te sturen naar mail@leerengedragsadviezen.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk voor leer- en gedragsadviezen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk voor leer- en gedragsadviezen door een e-mailbericht te sturen naar mail@leerengedragsadviezen.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.