Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Wie zijn wij en wat kunnen wij voor u doen?

Welkom op de website van de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen. De praktijk richt zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar met leerproblemen, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen en is in 1990 opgericht door drs. Anneke Bar-van der Drift. Momenteel heeft de praktijk veertien medewerkers gespecialiseerd tot orthopedagoog, gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Door de brede deskundigheid die in het ruim 25-jarig bestaan is opgebouwd, krijgt de praktijk kinderen en jongeren uit de gehele regio in en rond de Gooi en Vechtstreek.

Nieuwe locatie in Huizen
Naast onze locatie in Hilversum, heeft onze praktijk een locatie in Huizen. Dit met grote instemming van de gemeente Huizen omdat nu ook deze gemeente over een praktijk beschikt die zich volledig richt op kinderen en jongeren met zwaardere psychische problemen. Zoals bij ernstige leerproblemen, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen.  

Wat kunnen wij zoal voor u doen?
Het doel van de praktijk is op (liefst korte) termijn hulp te bieden aan kinderen en jongeren waarvan de normale ontwikkeling belemmerd wordt, waardoor deze weer zo snel en zo goed mogelijk kunnen functioneren in hun omgeving, afhankelijk van de mogelijkheden die ze hebben. 
Naast onderzoek en individuele behandeling biedt de praktijk diverse groepstrainingen aan o.a. voor kinderen met sociale vaardigheidsproblemen. Tevens bieden wij opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen in de peuter- tot puberleeftijd en ouderbegeleiding bij specifieke problemen zoals bij echtscheiding. Tot slot bieden wij regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten aan voor ouders met kinderen met AD(H)D.
De ouder(s)/verzorger(s) zoeken zelf zelf contact met onze praktijk of worden doorverwezen door scholen, huisartsen, kinderartsen, instellingen en gemeenten.

Deskundig advies
De meeste kinderen en jongeren ontwikkelen zich zonder problemen. Een aantal kinderen loopt echter vast door leerproblemen, gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen. De omgeving waarin het kind zich bevindt, kan daarbij een negatieve rol spelen.
Dit kan zich bij jonge kinderen o.a. uiten in achterstand bij rekenen, lezen of spelling, in eet- en slaapproblemen, (extreme) angsten et cetera. Daarnaast kunnen kinderen of jongeren problemen hebben in de omgang met anderen, faalangst vertonen en motivatie- of concentratieproblemen hebben.
Hierdoor zijn ze veelal niet gelukkig. U als ouder/verzorger voelt dit vaak feilloos aan of merkt dit aan het gedrag of aan de schoolresultaten van uw kind. U kunt dan behoefte hebben aan deskundig advies. De Praktijk voor leer- en gedragsadviezen kan u hierbij adequaat helpen.

Hoe kunnen wij uw kind het beste helpen?
In overleg met u gaan wij bekijken of onderzoek noodzakelijk is om de oorzaak te achterhalen of dat behandeling eventueel gewenst is. Dit kan individuele behandeling zijn toegespitst op de problematiek van uw kind, maar soms is het beter voor uw kind om in groepsverband een training te volgen. Dit kan een bestaande training zijn of een die speciaal door ons ontwikkeld is.

Ook komt het voor dat onderzoek en behandeling niet eens nodig zijn. Wellicht wordt u al goed op weg geholpen met het krijgen van enkele toegespitste adviezen rond de problematiek van uw kind. Of is ouderbegeleiding voor u de juiste keuze. Dit kan bijvoorbeeld door middel van persoonlijke gesprekken of het volgen van een van de cursussen gericht op opvoedingsondersteuning of voorlichting bij ontwikkelingsstoornissen.

Waarin onderscheidt onze praktijk zich?
Bij onze praktijk staan professionele kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid met uw kind voorop. Onze medewerkers zijn allen gespecialiseerd in kinderen en jongeren en met zorg op hun specifieke deskundigheid geselecteerd waardoor wij uw zoon of dochter op vrijwel elk gebied van psychologische zorg en leerontwikkeling kunnen helpen. Wij proberen alle activiteiten rondom uw kind zo goed mogelijk op elkaar af  te stemmen en vinden het belangrijk om wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen.
De praktijk is gekwalificeerd om zowel lichte tot matige psychologische zorg te bieden als hulp bij zwaardere psychische problemen zodat u in de meeste gevallen bij onze praktijk geholpen kunt worden en voorkomen wordt dat u moet switchen van de ene praktijk naar de andere omdat uw problematiek niet aansluit op de mogelijkheden en/of bevoegdheden die men als praktijk heeft.

Kwaliteit staat centraal!
Onze praktijk voldoet uiteraard aan alle wettelijke regels en voorschriften en wordt regelmatig op kwaliteit beoordeeld mede omdat wij een erkende opleidingsplaats zijn voor gz-psychologen en psychotherapeuten. 

Daarnaast is onze praktijk door het Ministerie van VWS als zelfstandig behandelcentrum erkend als Instelling voor Medisch Specialistische Zorg waarvoor extra zware kwaliteitseisen gelden.
Maar belangrijker nog is wat onze clienten zelf vinden van onze praktijk. Na afloop van de behandeling krijgen alle kinderen of hun ouders een anonieme vragenlijst waarin een aantal vragen wordt gesteld. Vragen als hoe u de hulpverlener beoordeelt, de ontvangen zorg die u of uw kind heeft gekregen, of u daar voldoende inspraak in heeft gehad, of wij de afspraken die wij met u gemaakt hebben zijn nagekomen, onze huisvesting, enzovoort. Dit onderzoek houden wij al geruime tijd zodat de resultaten betrouwbaar zijn:
Onze clienten waarderen ons gemiddeld met een 8,4. En daar zijn wij trots op!

Privacy
Het heeft onze hoogste prioriteit om met uw persoonsgegevens vertrouwelijk om te gaan. Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens en verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken om op een goede wijze met deze informatie om te gaan. U treft ons Privacystatement aan op deze website bij het krijtje registraties

Jeugd GGZ 
Onze praktijk is bevoegd zowel lichte tot matige psychologische zorg te bieden als hulp bij zwaardere psychische problemen (vastgelegd in de zgn. DSM-systematiek). In overleg met uw huisarts wordt bekeken voor welke zorg uw kind eventueel in aanmerking komt. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het risico dat uw kind met deze problematiek loopt, naar de complexiteit ervan en naar het zgn. beloop van de klachten (of die zich al langere tijd voordoen, of ze stabiel zijn of erger dreigen te worden, enzovoort). Afhankelijk van deze factoren wordt uw kind ingedeeld in een kort of intensiever behandeltraject. Deze behandeltrajecten worden volledig vergoed door de gemeenten die volgens de Jeugdwet financieel verantwoordelijk zijn voor de Jeugd GGZ.

Meer informatie over financien vindt u bij Kosten/vergoedingen.

Klachtenregeling
Mocht u ondanks al onze inspanningen om een kwaliteitsaanpak te bieden onverhoopt een klacht hebben over een van de medewerkers of onze praktijk, dan bestaat de mogelijkheid tot een klachtenprocedure bij onze beroepsvereniging. Meer informatie hierover vindt u bij registraties.

 

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.