FAQ

Op deze website proberen we een zo’n goed mogelijk beeld te schetsen van wat de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen te bieden heeft. Veel voorkomende vragen worden hieronder beantwoord. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via secretariaat@leerengedragsadviezen.nl of via 035-623 10 89

Ik heb direct hulp nodig, waar kan ik terecht?

Als uw kind nog niet in behandeling is bij ons, dan adviseren wij u in spoedeisende situaties uw huisarts te raadplegen. Hij of zij kan u verder helpen. Buiten kantooruren en in de weekenden adviseren wij u contact op te nemen met de huisartsenpost. 

Ik heb (nog) geen verwijzing, wat moet ik doen?

Met een juiste verwijzing worden de meeste onderzoeken en behandelingen vergoed. We raden u dan ook aan om contact op te nemen met de huisarts om alsnog een verwijzing te krijgen. Uw huisarts kan via ZorgDomein naar ons verwijzen.

Voor meer informatie over verwijzingen, zie onze pagina vergoedingen.

Welke gegevens staan er op een juiste verwijsbrief?

  1. Op de verwijsbrief dient duidelijk aangegeven te zijn dat het een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) betreft.
  2. Een vermoede DSM 5 stoornis dient aangegeven te zijn (vermoeden van bijvoorbeeld ADHD, ADD, angst, depressie, gedragsstoornis),
  3. De datum van verwijzing dient vóór de datum te liggen dat uw kind bij ons is aangemeld,
  4. De AGB-code van de huisarts moet vermeld worden,
  5. De verwijzing moet voorzien zijn van handtekening huisarts en/of een praktijkstempel.

De originele verwijsbrief (indien in uw bezit) ontvangen wij van u bij de eerste afspraak.

Verwijzing via gemeente

Wordt u niet door uw huisarts, maar door de gemeente/sociaal team naar ons verwezen? Dan ontvangt u van de gemeente een beschikking en ontvangen wij van uw gemeente een opdrachtbevestiging. Graag ontvangen wij in dat geval ook een kopie van uw beschikking.

De Praktijk voor leer- en gedragsadviezen heeft contracten met alle gemeenten in Midden-Nederland.

Waar vindt het onderzoek of de behandeling plaats?

De onderzoeken en behandelingen vinden plaats op één van onze locaties in Hilversum en Huizen. Een aantal van onze diensten kan ook op school plaatsvinden, zoals een schoolobservatie.

Hoe gaat de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen om met de gegevens van mijn kind?

De Praktijk gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar cliënten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet in een aantal rechten voor cliënten wat betreft de verwerking van hun gegevens. Meer informatie kunt u lezen in ons privacystatement.

Ik heb vragen over het inzien/opvragen/aanvullen/vernietigen van het medisch dossier. Hoe is dit geregeld? 

Om de behandeling bij de Praktijk goed te laten verlopen is het verzamelen van informatie over uw kind noodzakelijk. Behalve NAW-gegevens, gaat het hier ook om bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, adviezen en een behandelplan. Deze gegevens worden in een Elektronisch Patiëntendossier opgeslagen, het zogeheten EPD (medisch dossier). Alle door ons verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn beveiligd conform de huidige wet en regelgeving. Meer informatie kunt u lezen in ons privacystatement.

Als u het medisch dossier van uw kind wilt inzien, opvragen, aanvullen of vernietigen kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

Welke informatie wordt er uitgewisseld met de verwijzer?

Voor het goed verlopen van de intake en behandeling is aanvullende informatie van de huisarts of de verwijzer soms van belang. Indien dit het geval is vragen wij u vooraf uw toestemming.

Uiteraard zal de toegewezen behandelaar dat pas doen nadat de eerste afspraak voor de intake heeft plaatsgevonden. Indien u daar bezwaar tegen hebt, heeft dat uiteraard geen gevolgen voor de behandeling. U kunt dat aan het secretariaat melden per mail secretariaat@leerengedragsadviezen.nl of aan uw behandelaar kenbaar maken tijdens de 1e afspraak.

Daarnaast zijn wij verplicht de verwijzer alsmede uw huisarts te informeren omtrent de start en inhoud van uw behandeling. Ook zijn wij verplicht de huisarts een eindverslag te doen toekomen. Indien u daar bezwaar tegen heeft, heeft dat uiteraard geen gevolgen voor de behandeling. U kunt dat aan het secretariaat melden per mail secretariaat@leerengedragsadviezen.nl of aan uw behandelaar kenbaar maken tijdens de 1e afspraak.

Ook informatie uitwisseling met andere organisaties dan uw huisarts of de verwijzer vindt uitsluitend plaats met uw toestemming.

Wat zijn de kosten voor onderzoek en behandeling en wat is de vergoeding?

Ambulante geestelijke gezondheidszorg valt onder de jeugdwet en wordt vergoed door de gemeente waarin het kind / de jongere staat ingeschreven. Er is geen eigen risico van toepassing.

Voor meer informatie over vergoedingen klik hier.

Hoe zeg ik een afspraak af?

Als een afspraak onverwacht niet door kan gaan dient u dit minimaal 24 uur van te voren (zaterdag en zondag niet meegerekend) aan ons door te geven via het secretariaat 035-623 10 89 of secretariaat@leerengedragsadviezen.nl.

Als u niet binnen 24 uur afzegt is de no-show regeling van toepassing.
Deze regeling van overheidswege houdt in dat als u niet tijdig afzegt voor een afspraak helaas voor uw rekening komen (no-show). Voor een individueel consult betreft het no-show tarief € 80,-; voor een groepsconsult betreft het no-show tarief € 40,-.

Ik ben niet tevreden over de behandelaar, wat nu?

Kwaliteit staat bij ons centraal, maar er kan wel eens iets mis gaan. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over één van onze medewerkers of over onze praktijk, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Wij stellen het op prijs de kans te krijgen de klacht intern te onderzoeken en zo mogelijk met een oplossing te komen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ons secretariaat op nummer 035-623 10 89 of  per mail via secretariaat@leerengedragsadviezen.nl.

Voor onze klachtenregeling klik hier. Mocht dit voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan bestaat de mogelijkheid tot een geschillenprocedure bij de EZa. Voor meer informatie klik hier.

Ik ben het niet eens met de diagnose en/of de behandeling, wat nu?

Wanneer u het niet eens bent met de gestelde diagnose of behandeling kan een second opinion uitkomst bieden. Een andere bevoegde therapeut geeft dan een onafhankelijk oordeel. Ook de behandelaar van uw kind kan bij twijfels een second opinion aanvragen. De second opinion wordt altijd verleend door een bevoegde therapeut van een andere zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg. Uw behandelaar helpt u met het aanvragen van een second opinion.