Werkwijze

Uw zoon/dochter kan naar ons worden verwezen door de huisarts, praktijk-ondersteuner of een hulpverlener van het buurtteam, of door een andere arts, bijvoorbeeld de kinderarts.

Het secretariaat neemt vervolgens telefonisch contact op. Tijdens het telefoongesprek is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast wordt er bij verwijzing voor de SGGZ een afspraak gemaakt voor een telefonische screening. Dit gesprek vindt in de regel binnen één à twee weken plaats, en dient ertoe om een indruk te krijgen van de klachten c.q. problemen van uw kind. Op basis daarvan kunnen wij nagaan of wij de juiste hulp kunnen bieden. Dit voorkomt onnodig wachten op een eerste gesprek.

Wij streven ernaar het eerste intakegesprek binnen vier tot zes weken ná de aanmelding te laten plaatsvinden. In geval van crisis kunnen u en uw kind soms sneller bij ons terecht.  In de intake overleggen wij met uw kind en/of met u over de klachten van uw kind, uw visie op de problemen, uw zorgen én uw verwachtingen van de behandeling.

Meer informatie over de actuele wachttijd is hier te vinden. 

Wanneer de intake onvoldoende helderheid verschaft over de aard en ernst van de aanwezige problematiek, krijgt u een psychodiagnostisch onderzoek aangeboden. Het psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit drie onderdelen: 

 •   de onderzoeksfase
 •   het indicatieoverleg
 •   het adviesgesprek

Elk psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken, afgestemd op de specifieke problematiek. Voor elke stoornis zijn onderzoekshandleidingen ontwikkeld die bestaan uit verschillende deelonderzoeken. De onderzoeken worden zoveel mogelijk door één onderzoeker afgenomen. Soms is het belangrijk dat wij informatie inwinnen bij uw huisarts, een voormalige behandelaar of andere betrokkenen. Als onze hulpverleners contact met hen opnemen, doen zij dit uiteraard altijd in overleg en met schriftelijke toestemming van u. 

De informatie op basis van de gesprekken die met u en uw kind zijn gevoerd en de resultaten van eventueel het aanvullende psychodiagnostisch onderzoek bespreken we in het multidisciplinaire patiëntoverleg. Op basis daarvan formuleren we conclusies en behandeladviezen, die we in een overzichtelijk rapport beschrijven. De resultaten en adviezen voor verdere behandeling bespreken we met u.

U beslist zelf of u de adviezen opvolgt en of u de behandeling start of niet. De hulpverlener zal vervolgens met u doornemen wat op dat moment de voornaamste klachten zijn en aan welke doelen gewerkt gaat worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. Vanaf dat moment start(en) de behandeling(en).

Is uw kind 12 jaar of ouder, dan moet hij of zij ook toestemming geven voor de behandeling. Vanaf 16 jaar mag uw kind – ook zonder u – zelf beslissen over de behandeling. 

Onze zorgverleners handelen volgens zorgstandaarden en richtlijnen.

De visie van de Praktijk op behandelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg omvat een aantal belangrijke aspecten/onderdelen, waaronder het uitgangspunt dat deze “evidence based” dienen te zijn (op basis van de meest recentelijke wetenschappelijke inzichten waarbij steeds de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijnen tevens als leidraad hebben gediend) of “consensus based”. 

Daarnaast werken wij vanuit kwaliteitsoverwegingen met door ons ontwikkelde zorgprogramma’s. De Praktijk voor leer- en gedragsadviezen streeft er naar zoveel mogelijk het totale behandelaanbod, zorgprocedures- en processen in zorgprogramma’s en daarbij behorende zorgpaden te beschrijven zonder daarbij de zorg per patiënt te verschralen of te verengen.  

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van zorgstandaarden en generieke-modules. 

Een overzicht van de zorgstandaarden van waaruit de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen werkt treft u aan op www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden. Voor een aantal Generieke modules die worden gehanteerd verwijzen we u naar de website www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules

Het gaat bij deze laatste met name om de volgende modules: 

 • Comorbiditeit
 • Daginvulling en participatie
 • Herstelondersteuning
 • Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek
 • Zelfmanagement
 • eHealth

De behandeling vindt meestal plaats in de vorm van gesprekken. Deze gesprekken duren ongeveer 50 minuten. De behandelingen zijn ambulant, hetgeen betekent dat uw kind en u regelmatig – wekelijks, een keer per twee weken of maandelijks – komen voor een afspraak met zijn of haar hulpverlener.

De gesprekken kunnen in verschillende samenstellingen plaatsvinden: met uw kind, met u als ouders of samen. Bij sommige gesprekken betrekken wij het hele gezin. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klachten van uw kind. Hierbij hanteren wij als stelregel dat we kortdurend behandelen als het kan en langdurende behandelingen inzetten wanneer het nodig is

De Praktijk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Mocht u zich buiten deze tijden, op feestdagen of in het weekend, in een crisissituatie bevinden dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Minimaal een keer per half jaar evalueren de hulpverleners de behandeling in het multidisciplinaire team, maar uiteraard ook met uw kind en/of u. In deze evaluatie komen onder andere de waardering van de inhoud en het resultaat van de behandeling (van u en van uw kind) aan bod én de wijze waarop uw kind en u het contact met de hulpverlener gedurende de behandeling ervaren.

Onze organisatie verricht onderzoek om de zorg voortdurend te verbeteren en te beoordelen of de ingezette behandeling voldoende helpt én of deze naar tevredenheid verloopt. Dit noemen wij ‘Routine Outcome Monitoring’ oftewel ‘ROM-metingen’. Hierover vertelt uw behandelaar u meer.

Aandacht voor de cliënt staat centraal. De Praktijk voor leer- en gedragsadviezen vindt het belangrijk om te weten of u tevreden bent over de behandeling of begeleiding die u van ons ontvangt. Hiervoor voeren wij doorlopend een klanttevredenheidonderzoek uit met behulp van een specifieke, landelijk ontwikkelde vragenlijst. Hierin wordt aan cliënten, die in behandeling zijn of in behandeling zijn geweest, onder andere gevraagd naar hun mening over:

 • de ontvangen informatie;
 • de mate van inspraak in de behandeling;
 • de bejegening door de hulpverlener;
 • de deskundigheid;
 • keuzevrijheid;
 • resultaat van de behandeling

Daarnaast wordt de cliënt gevraagd om een rapportcijfer te geven over de gehele behandeling en eventuele suggesties te doen. 

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een goede weerspiegeling van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en hoe we dit met uw hulp kunnen verbeteren.  

Resultaat van de laatste tevredenheidsmeting

Het resultaat van de laatste tevredenheidsmeting is een gemiddelde van 8,4. Een resultaat om trots op te zijn. 

Wij werken samen met andere organisaties, zoals huisartsen en praktijkondersteuners – de psychologen die in huisartsenpraktijken werkzaam zijn -, maar ook met specialisten die in het ziekenhuis werken zoals kinderartsen. Daarnaast werken we samen met andere medisch specialistische GGZ-instellingen voor kind en jeugd, zodat wij u en uw kind, mocht dat nodig zijn, gemakkelijk kunnen doorverwijzen naar de juiste organisatie.

We werken ook nauw samen met buurtteams. Het kan daarom zijn dat uw kind hulp krijgt van zowel een professional verbonden aan het buurtteam, als bij ons. Uw kind kan ook onder behandeling zijn bij een hulpverlener van een geheel andere discipline, zoals een fysiotherapeut of logopedist. In dat geval zorgen wij ervoor dat er zorgvuldige afstemming plaatsvindt tussen de verschillende organisaties en hulpverleners, zodat uw kind de meest efficiënte zorg krijgt.

Informatie uitwisseling met samenwerkingspartner

Voor het goed verlopen van de intake en behandeling is aanvullende informatie van de huisarts of de verwijzer soms van belang. Indien dit het geval is vragen wij u vooraf uw toestemming.

Uiteraard zal de toegewezen behandelaar dat pas doen nadat de eerste afspraak voor de intake heeft plaatsgevonden. Indien u daar bezwaar tegen hebt, heeft dat uiteraard geen gevolgen voor de behandeling. U kunt dat aan het secretariaat melden per mail secretariaat@leerengedragsadviezen.nl of aan uw behandelaar kenbaar maken tijdens de 1e afspraak.

Daarnaast zijn wij verplicht de verwijzer alsmede uw huisarts te informeren omtrent de start en inhoud van uw behandeling. Ook zijn wij verplicht de huisarts een eindverslag te doen toekomen. Indien u daar bezwaar tegen heeft, heeft dat uiteraard geen gevolgen voor de behandeling. U kunt dat aan het secretariaat melden per mail secretariaat@leerengedragsadviezen.nl of aan uw behandelaar kenbaar maken tijdens de 1e afspraak.

Ook informatie uitwisseling met andere organisaties dan uw huisarts of de verwijzer vindt uitsluitend plaats met uw toestemming.

Soms ervaart een kind op school problemen. Hij of zij kan zich moeilijk concentreren of moeite hebben met de aangereikte stof, bijvoorbeeld met rekenen, spelling of lezen. Het kunnen ook sociaal emotionele problemen betreffen. Uw kind kan faalangstig zijn of moeite hebben aansluiting te vinden bij andere kinderen. Wij werken al jaren nauw samen met scholen in Midden-Nederland. Wij komen dan ook regelmatig op scholen om kinderen te observeren in de klas. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de problematiek waar uw kind tegen aanloopt op school. Op basis van de observaties en/of de resultaten van psychodiagnostisch onderzoek, brengen we regelmatig advies uit aan leerkrachten. Hierdoor kunnen zij de lesmethode gericht aanpassen of weten zij beter hoe ze met de problematiek om kunnen gaan.